1.- Titularitat de la pàgina web
El present Avís Legal (en endavant, “Avís Legal”), juntament amb les Condicions Generals (en endavant, “Condicions Generals”), estableixen les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que Karane Bit SLU posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del lloc web. Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l’ús del lloc web es troben regulats en la Política de Privacitat.
D’aquesta manera, l’accés i ús del lloc web suposen que l’usuari del mateix (en endavant, “l’Usuari”) accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet el present Avís Legal, les Condicions Generals, la Política de Privadesa així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret.

L’accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
Karane Bit SLU es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions del lloc web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest avís legal i les Condicions Generals, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel Portal.

L’Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Karane Bit SLU o de tercers, obligant-se a utilitzar el Portal, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l’Usuari es compromet a no: suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Portal, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

En el cas que incompleixi aquest Avís Legal i / o les Condicions Generals, o en Karane Bit SLU sospitem raonablement que les està incomplint, Karane Bit SLU es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi. Així mateix, Karane Bit SLU es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del portal.

2.-Propietat Intel•lectual i industrial.

Els drets de propietat intel•lectual sobre la disposició dels continguts del lloc web (incloent-hi el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a Karane Bit SLU o disposa en el seu cas, del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel•lectual i industrial vigents.

L’ús del lloc web per l’Usuari cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel•lectual i / o industrial sobre el Portal, els seus continguts i / o els signes distintius de Karane Bit SLU.

A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització del Lloc Web, els seus continguts i / o els signes distintius de Karane Bit SLU.

Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts del Lloc Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

3.‐ Limitació de Responsabilitat

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, de manera que Karane Bit SLU no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se del Portal. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l’Usuari pugui patir per l’ús del lloc web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, Karane Bit SLU no serà responsable de:

    • El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del Lloc web. Referent a això, resultaran d’aplicació els termes recollits a l’apartat 5 del present Avís Legal.
    • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l’Usuari per virus, cucs, troyanos o qualsevol altre element nociu. L’Usuari reconeix que l’ús de la xarxa Internet suposa l’assumpció d’un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
    • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l’Usuari reconeix que l’accés al Portal requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de Karane Bit SLU (a manera d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Karane Bit SLU.

4.- Enllaços (Links)

El lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç (links) que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, Karane Bit SLU actua com un prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il•licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il•lícits o inadequats, preguem ho comuniqui a  Karane Bit SLU a través web@carnandbeef.com .En cap cas, aquesta comunicació comportarà l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

L’existència de Llocs Enllaçats cap manera implica que Karane Bit SLU té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts dels mateixos en cas d’il•licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels llocs enllaçats. Tampoc comporta l’existència d’aquests links recomanació, promoció, identificació o conformitat de Karane Bit SLU amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels llocs enllaçats. En conseqüència, Karane Bit SLU no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de confidencialitat, sent l’Usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc al Portal, haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de Karane Bit SLU.

L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Karane Bit SLU i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s’estableixi el mateix, ni l’acceptació o aprovació per part de Karane Bit SLU dels seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, Karane Bit SLU es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al lloc web, especialment en els supòsits d’il•licitud de l’activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s’inclou el mateix.

 

5.-Cookies
Karane Bit SLU utilitza cookies únicament amb la finalitat de facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari i facilitar el seu ús del Portal. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per identificar-lo.

L’Usuari podrà desactivar les cookies lliurement. En cas que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts al Portal.

6.-Generalitats
L’ús del lloc web està regit i interpretat d’acord amb la llei espanyola i s’entendrà que, per l’ús del Portal, l’Usuari està d’acord en que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l’usuari i Karane Bit SLU serà tractat pels jutjats i tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul•la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul•litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.